Rab 11B Rabbit Polyclonal Antibody

Order Now: brent@sdlifesciences.com

Rab 11B Antibody

44399-50ul 50ul
EUR 224.4

Rab 11B Antibody

ABF9173 100 ug
EUR 525.6

Rab 11B Antibody

20-abx218104
  • EUR 510.00
  • EUR 410.40
  • 100 ug
  • 50 ug

Rab 11B Conjugated Antibody

C44399 100ul
EUR 476.4

Anti-Rab 11B antibody

STJ95284 200 µl
EUR 236.4
Description: Rabbit polyclonal to Rab 11B.

Rab 11B Blocking Peptide

AF9173-BP 1mg
EUR 234

Bovine Ras- related protein Rab- 11B, RAB11B ELISA KIT

ELI-35540b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Ras- related protein Rab- 11B, Rab11b ELISA KIT

ELI-14933m 96 Tests
EUR 1038

Human Ras- related protein Rab- 11B, RAB11B ELISA KIT

ELI-18206h 96 Tests
EUR 988.8

Rab 20 Polyclonal Antibody

41375-100ul 100ul
EUR 302.4

Rab 20 Polyclonal Antibody

41375-50ul 50ul
EUR 224.4

Rab 34 Polyclonal Antibody

41377-100ul 100ul
EUR 302.4

Rab 34 Polyclonal Antibody

41377-50ul 50ul
EUR 224.4

Rab 6A Polyclonal Antibody

41378-100ul 100ul
EUR 302.4

Rab 6A Polyclonal Antibody

41378-50ul 50ul
EUR 224.4

Rab 7L1 Polyclonal Antibody

41379-100ul 100ul
EUR 302.4